Wyścig Autostopem
Wyścig autostopem

Wyścig

Addicted2fun

Autostopem

{{ time.days }}
dni
{{ time.hours }}
godzin
{{ time.minutes }}
minut
{{ time.seconds }}
sekund

WYŚCIG AUTOSTOPEM Z POZNANIA

27 KWIETNIA – 4 MAJA 2019 | START: PLAC MICKIEWICZA W POZNANIU | META: ADA BOJANA

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z zm, (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg.

  2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy, (zwanej dalej: „Imprezą”) pod nazwą: „Wyścig Autostopem z Poznania” odbywającego się w terminie 27 kwietnia 2019 r. w godzinach 7:00-9:30 na Placu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na terenie Kempingu Ada Bojana w Czarnogórze (od dnia 27 kwietnia 2019 r. do 4 maja 2019 r.).

  3. Organizatorem imprezy jest „Addicted2fun Sp. z o.o.” wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000736331, dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 7811974739, REGON: 380493703; oraz ADDICTED2FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy UL. JANUSZA ZEYLANDA 1/9, 60-808 POZNAŃ, e-mail: kontakt@wyscigautostopem.pl , (zwany dalej: „Organizatorem”).

  4. Definicje

   1. Impreza – wydarzenie rekreacyjne lub kulturalne, na które Uczestnicy mogą zapisać się m.in. za pośrednictwem Serwisu.

   2. Konto – funkcja Serwisu, dostępna dla Uczestników i Organizatorów, za pomocą której mogą oni korzystać z pozostałych funkcji Serwisu, w szczególności zarządzać swoimi danymi, zapisywać się na Imprezę, a w przypadku Organizatorów – organizować zapisy na Imprezę.

   3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

   4. Opłata startowa – Opłata uiszczana przez Uczestnika na rzecz Organizatora, tytułem uczestnictwa w Imprezie. Jest ona warunkiem niezbędnym wpisania na listę uczestników Imprezy.

   5. Organizator – podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, korzystający z Serwisu w związku z organizacją przez siebie Imprezy, w szczególności w celu umożliwienia Uczestnikom dokonania zapisu na Imprezę, a także udostępnienia im za pośrednictwem Serwisu wyników Imprezy.

   6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem wyscigautostopem.pl, którego administratorem jest Organizator.

   7. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu

   8. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Imprezie, organizowanej przez Organizatora.

   9. Teren Imprezy – miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza

   10. Usługi – usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestników

   11. Zasady Imprezy – zasady na jakich Organizator organizuje Imprezę (w szczególności Regulamin Imprezy), których zaakceptowanie jest niezbędne dla uczestnictwa w Imprezie.

 1. Opłata startowa i Konto:

  1. Opłaty startowe uiszczane są za pośrednictwem strony www.wyscigautostopem.pl

  2. W ramach Opłaty startowej, jeżeli użytkownik spełnia wymogi Regulaminu, otrzymuje m.in. login i hasło niezbędne do zalogowania się na utworzonym dla niego Koncie oraz kod rabatowy. Innymi słowy użytkownik staje się Uczestnikiem Imprezy.

  3. Zakazana jest odsprzedaż opłaty startowej na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.

  4. Organizator nie zakazuje odsprzedaży Konta w cenie, w której zostało zakupione, przy uprzednim uzasadnieniu przez właściciela Konta swojej rezygnacji z udziału w Imprezie.

  5. Organizator informuje, że zgodnie z Art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: „§ 1. Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

  6. Konto powinno być oryginalne, nabyte zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

  7. Organizator informuje, iż unikalne login i hasło otrzymane po uiszczeniu opłaty startowej upoważniają do startu w Imprezie. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia danych konta (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, dane te mogą być wykorzystane przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że dotychczasowy właściciel konta spotka się z odpowiedzią odmowną w związku ze swoim startem w imprezie.

 1. Zasady organizacyjne i porządkowe, obowiązujące na terenie i podczas trwania Imprezy

  1. Organizator wyznaczy strefy do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla gości i służb Organizatora. Miejsca nieprzeznaczone dla uczestników to w szczególności: zaplecze sceny oraz pomieszczenia techniczne i organizacyjne.

  2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

   1. Osoby wyznaczone przez Organizatora wyróżniające się elementami ubioru;

   2. Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

  3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń osób wyznaczonych przez organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

  4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

  5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

   1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

   2. materiałów wybuchowych,

   3. wyrobów pirotechnicznych,

   4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,

   5. środków odurzających lub substancji psychotropowych,

  6. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, które Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji.

  7. Osoby wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

   1. Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – odmówienia wstępu na Teren Imprezy lub wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

   2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

   3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 5 Regulaminu;

   4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

   5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania służbom porządkowym, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

  8. Osoby wyznaczone przez organizatora są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

  9. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, osoba wyznaczona przez organizatora odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z Terenu Imprezy.

  10. Osobom, którym - zgodnie z Regulaminem lub Ustawą – odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej nie przysługuje prawo zwrotu należności za Opłatę startową, ani inne roszczenia.

  11. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego.

 1. Organizacja zapisów na Imprezę i publikowanie wyników

  1. Organizator może za pośrednictwem Serwisu tworzyć możliwość zapisu na Imprezę oraz publikować w Serwisie oraz w kanałach społecznościowych listy wyników osiągniętych w ramach współzawodnictwa Uczestników danej Imprezy.

  2. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikom, za pośrednictwem Serwisu, zasady Imprezy, zgodne z przepisami prawa (w tym prawami konsumenta) i zasadami współżycia społecznego, a także zadbać o właściwą podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, w tym również poinformować ich o publikowaniu najlepszych wyników.

  3. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i przebieg Imprezy, w tym za Zasady Imprezy, jest Organizator.

  4. Organizator może pobierać od Uczestników Opłaty Startowe. O wysokości Opłaty Startowej Organizator informuje w Serwisie.

  5. Organizator może publikować w Serwisie listy najlepszych wyników Imprezy, zawierającą dane powierzone jemu do przetwarzania.

 1. Zapisy na imprezę

  1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zapisać się na Imprezę udostępnioną w Serwisie przez Organizatora.

  2. Ze względu na istotę i charakter Serwisu – informacje o najlepszych wynikach osiągniętych w ramach współzawodnictwa w Imprezie mają charakter publiczny. Wśród publikowanych informacji znaleźć się mogą następujące dane Uczestników:

   1. Imię i nazwisko;

   2. Osiągnięty wynik;

   3. Zdjęcie z wizerunkiem Uczestnika;

   4. Miejscowość.

  3. Użytkownik może zapisać na Imprezę, w charakterze Uczestnika, osobę trzecią, z zastrzeżeniem, że:

   1. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia – jest jej rodzicem lub opiekunem;

   2. W przypadku innych osób pod warunkiem że działa z upoważnienia tej osoby do zapisania jej na Imprezę;

   3. Zasady prowadzenia Imprezy, w tym prawa Uczestnika, zasady rezygnacji i odstąpienia od umowy uczestnictwa w Imprezie Sportowej, określa Regulamin Imprezy.

 1. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator.

  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w szczególności w celu realizacji Umowy, szczegółowe zasady ich przetwarzania określa polityka prywatności Serwisu.

  3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który określa zasady przetwarzania ich danych osobowych.

  4. Użytkownik zapisując osobę trzecią na Imprezę potwierdza, że jest umocowany do podania jej danych Organizatorowi i zobowiązuje się do przekazania tej osobie wszelkich przekazanych mu informacji dotyczących przetwarzania jej danych przez Organizatora.

 1. Przelewy i płatności

  1. Usługodawca udostępnia następujące formy płatności:

   1. Przelew bankowy w banku stacjonarnym;

   2. przelew bankowy w banku internetowym;

   3. elektroniczne serwisy płatności.

  2. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto: 06 1140 2004 0000 3302 7773 3806.

  3. Wypełniając druk przelewu w banku stacjonarnym, w tytule przelewu należy wpisać „opłata za Wyścig Autostopem” oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

  4. Przelew należy dokonać w terminie do 2 dni roboczych od złożenia rezerwacji.

  5. Operatorem płatności elektronicznych jest serwis Krajowy Integrator Płatności (Tpay).

  6. Opłata za udział w imprezie inicjującej i kończącej Wyścig Autostopem z Poznania nie podlega zwrotowi. W przypadkach szczególnych, Organizator dopuszcza możliwość częściowego zwrotu opłaty.

  7. Zasady umożliwienia Organizatorom skorzystania z usług poszczególnych (wskazanych w pkt 1) dostawców płatności zostaną ustalone przez Organizatora w drodze indywidualnych ustaleń.

  8. Organizator akceptuje otrzymywanie ewentualnych faktur w formie elektronicznej.

 1. Prawa i obowiązki uczestników imprezy

  1. Uiszczona Opłata startowa nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Uczestnika poza zwrotem ceny za udział w odwołanej Imprezie.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa itp., a ponadto prawo do zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

  3. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

  4. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co uczestnik wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.

 1. Reklamacje

  1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać do Organizatora.

  2. Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim Uczestnikom

  3. Reklamacje mogą być składane:

   1. Drogą elektroniczną: kontakt@wyscigautostopem.pl

   2. telefonicznie: 733 441 344

   3. Korespondencyjnie: ul. Zeylanda 1/9, 60-808 Poznań

  4. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi procesu reklamacyjnego Organizator rekomenduje aby reklamacja zawierała oznaczenie Uczestnika zgłaszającego reklamację, a także zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

  5. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  6. Reklamacja dotycząca Imprezy powinna być zgłaszana bezpośrednio do Organizatora. Zasady jej rozpatrywania określa Organizator

  7. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Użytkownika efektu może skorzystać on m.in. z:

   1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

   2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

 1. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

  3. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

  4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.wyscigautostopem.pl .

  5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w rozdziale 9 pkt. 3.

  6. Organizator może wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

  8. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.

  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2019 r.